VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK/-CE ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY NA DOBU NEURČITOU (Vítkov)

Město Vítkov nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK/-CE ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY NA DOBU NEURČITOU". Nástupní mzda je 22 980 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK/-CE ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY NA DOBU NEURČITOU
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Vítkov
Mzda:
22 980 – 33 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901

Další informace o volném místu

*Bližší informace: Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice úřadu, tel: 556 312 203

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VEDOUCÍ ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY - NEOTVÍRAT", s uvedením adresy podavatele.
Uzávěrka přihlášek: do 8. 7. 2022, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Druh práce: vedoucí odboru vnitřní správy Městského úřadu ve Vítkově

Charakteristika práce: Vedoucí odboru komplexně zabezpečuje, řídí, kontroluje a zodpovídá za činnosti odboru vnitřní správy. Odbor zabezpečuje činnosti sekretariátů vedení města, činnosti orgánů a úřadu, úseku informací pro občany, spisové služby, plní úkoly v oblasti požární ochrany a BOZP. Zajišťuje zavádění a správu informačních a komunikačních technologií a technickou správu majetku městského úřadu, externí právní služby a uveřejňování smluv v registru smluv. Řídí výkon státní správy při stanovení povinností k zajišťování obrany České republiky, k hospodářským opatřením pro krizové stavy, k řešení krizových situací, které ohrožují životy, zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí ve městě a na území obce s rozšířenou působností. Zajišťuje ochranu utajovaných informací. Zabezpečuje úkoly vyplývající z práva volebního, práva shromažďovacího a ze zákona o místním referendu.
Vedoucí odboru vede personální a platovou agendu zaměstnanců města. Zabezpečuje administrativní úkoly spojené se zápisem do registru oznámení o střetu zájmů.

Zařazení: úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Místo výkonu práce: Město Vítkov

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče

k přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky
- telefonní kontakt a e-mail
- kopie osvědčení vydané Ministerstvem vnitra ČR podle §4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (netýká se osob narozených po
1. 12. 1971)
- čestné prohlášení podle §4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (netýká se osob narozených po 1. 12. 1971).

Další informace k nabízenému místu naleznete na:
https://www.vitkov.info/mestsky-urad/mestsky-urad/volna-pracovni-mista/vyberove-rizeni-vedouci-urednik-odboru-vnitrni-spravy-mestskeho-uradu-3783cs.html

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny