VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK/-CE FINANČNÍHO ODBORU NA DOBU NEURČITOU (Vítkov)

Město Vítkov nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK/-CE FINANČNÍHO ODBORU NA DOBU NEURČITOU". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK/-CE FINANČNÍHO ODBORU NA DOBU NEURČITOU
Obor(y):
Finance , Management
Obec:
Vítkov
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901

Další informace o volném místu

KO: Ing. Šárka Petrtýlová, tel: 556 312 203, tajemnice úřadu

Druh práce: vedoucí finančního odboru Městského úřadu ve Vítkově

Zařazení: vedoucí úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky
č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Místo výkonu práce: Město Vítkov - Městský úřad Vítkov

Předpokládaný nástup: dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu nejlépe ekonomického směru

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

Jiné požadavky:
- samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, ochota se stále vzdělávat, komunikativnost, zodpovědnost
- organizační a rozhodovací schopnosti, analytické myšlení
- uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)
- výhodou řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách)
- výhodou praxe na pozici vedoucího zaměstnance
- výhodou praxe v oblasti státní správy nebo samosprávy, zvláštní odborná způsobilost podle vyhl. MV č. 512/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- orientační znalost zákonů č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
č. 128/2000 Sb. o obcích, č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), č. 280/2009 Sb. daňový řád

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- telefonní kontakt a e-mail
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností a dané problematiky
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky
- kopie osvědčení vydané MV podle §4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (netýká se osob narozených po 01.12.1971)
- čestné prohlášení podle §4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (netýká se osob narozených po 01.12.1971)

Uzávěrka přihlášek: do 13. června 2023, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - vedoucí úředník MěÚ Vítkov - neotvírat", s uvedením adresy podavatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší informace o výběrovém řízení naleznete na webových stránkách města https://www.vitkov.info část volná pracovní místa.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 měsícem