VEDOUCÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (Kravaře)

Město Kravaře nabízí v obci Kravaře volnou pracovní pozici "VEDOUCÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VEDOUCÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Obor(y):
Administrativa , Obrana a ochrana
Obec:
Kravaře
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Město Kravaře
Náměstí 405/43
74721

Další informace o volném místu

Starostka města Kravaře vyhlašuje výběrové řízení č. j. MUKR 18332/2023 na obsazení pracovního místa Druh práce: vedoucí odboru sociálních věcí
Předpokládaný nástup: 02. 04. 2024, po schválení Radou města Kravaře
Platové zařazení: 11. platová třída (rozpětí 25 280 Kč - 37 170 Kč), v závislosti na platovém
stupni podle délky uznané praxe.
Dále nabízíme:
- zajímavou a různorodou práci,
- stabilní zázemí,
- pružnou pracovní dobu,
- 5 týdnů dovolené,
- indispoziční volno,
- systém zaměstnaneckých benefitů,
- příjemné pracovní prostředí,
- možnost dalšího profesního i osobnostního rozvoje.

Místo výkonu práce: Městský úřad Kravaře a území správního obvodu města Kravaře jako
obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností.

Stručná charakteristika vykonávané práce:
- řídí, organizuje a kontroluje činnost odboru sociálních věcí, plní další úkoly uložené
zastupitelstvem města, radou města nebo tajemníkem městského úřadu,
- odpovídá za splnění všech úkolů jim řízeného odboru, za vytváření účinného kontrolního
systému v rámci odboru, za spolupráci s ostatními odbory a odděleními a orgány města,
- je nadřízený zaměstnancům odboru a je odpovědný za jejich činnost,
- hospodaří s přidělenými organizačními jednotkami rozpočtu města, zodpovídá za
sestavení rozpočtu a vyúčtování příslušných organizačních jednotek,
- zabezpečuje nakládání s prostředky rozpočtu města, které jsou mu přiděleny a odpovídá
za hospodárnost, efektivnost a účelnost jejich použití,
- vykonává činnosti sociálního pracovníka v souladu s ustanovením § 109 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- je zapojen do komunitního plánování sociálních služeb města Kravaře a podílí se na jeho
tvorbě a realizaci
- na úseku sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje a vykonává pracovní pohotovost.

Požadované vzdělání:
- vysokoškolské vzdělání získané studiem zaměřené na sociální práci, sociální politiku,
sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku,
(dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů).

Předpoklady:
Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky:
- praxe v oblasti sociální politiky vítána, zkouška odborné způsobilosti výhodou,
- uživatelská znalost práce na PC,
- řidičské oprávnění skupiny „B“ k aktivnímu řízení referentského motorového vozidla při
pracovních cestách,
- samostatnost, odpovědnost a vysoké pracovní nasazení,
- dobré komunikativní schopnosti,
- zvládání zátěžových situací.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení,
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana,
- kontaktní telefonní číslo,
- datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
- motivační dopis (maximálně 1 stranu formátu A4)
- profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně dodatku
diplomu),
- osvědčení vydané Ministerstvem vnitra podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (nevyžaduje se od občanů narozených po 1. 12. 1971),
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(nevyžaduje se od občanů narozených po 1. 12. 1971).
Písemnou přihlášku a výše uvedené materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně
na podatelnu městského úřadu nejpozději do 20. prosince 2023 do 14:00 hodin na
adresu: Město Kravaře, Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 týdnem