VEDOUCÍ ODBORU SLUŽEB - VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK/-CE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VÍTKOVĚ (Vítkov)

Město Vítkov nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "VEDOUCÍ ODBORU SLUŽEB - VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK/-CE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VÍTKOVĚ". Nástupní mzda je 22 980–33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VEDOUCÍ ODBORU SLUŽEB - VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK/-CE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VÍTKOVĚ
Obor(y):
Administrativa , Management
Obec:
Vítkov
Mzda:
22 980–33 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Bakalářské
Adresa pracoviště:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov 1

+420 556 312 203

Další informace o volném místu

KO: Ing. Pavel Smolka, tel.: 556 312 201 nebo Ing. Šárka Petrtýlová, tel: 556 312 203.
Písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VEDOUCÍ ODBORU SLUŽEB MĚÚ VÍTKOV - NEOTVÍRAT", s uvedením adresy podavatele do 2. března 2020 do 10 hodin, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu nejlépe ekonomického směru.
Platové zařazení: 11. platová třída (22980 - 33790,- Kč), stupeň dle délky praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příplatek za vedení a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce.
Druh práce: vedoucí odboru služeb Městského úřadu ve Vítkově.
Charakteristika práce: vedoucí odboru komplexně zabezpečuje, řídí, kontroluje a zodpovídá za činnost odboru. Zodpovídá za dodržování zákonných norem a předpisů v oblasti jeho působnosti (viz níže uvedený odkaz).
Zařazení: vedoucí úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.
Předpokládaný nástup: dle dohody po výběrovém řízení.
Jiné požadavky: samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, ochota se stále vzdělávat, komunikativnost, zodpovědnost, organizační a rozhodovací schopnosti, analytické myšlení, výhodou praxe na pozici vedoucího zaměstnance a praxe v oblasti státní správy nebo samosprávy, zvláštní odborná způsobilost podle vyhl. MV č. 512/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, orientační znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), orientace v zadávání veřejných zakázek.
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu,číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky, kopii osvědčení vydané MV podle §4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (netýká se osob narozených po 1.12.1971), čestné prohlášení podle §4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (netýká se osob narozených po 1.12.1971), telefonní kontakt a e-mail.
Další informace k n

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice
+420 556 312 203

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: včera