VEDOUCÍ ODBORU DOPRAVY (Vítkov)

Město Vítkov nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "VEDOUCÍ ODBORU DOPRAVY". Nástupní mzda je 22 980–33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VEDOUCÍ ODBORU DOPRAVY
Obor(y):
Administrativa , Management
Obec:
Vítkov
Mzda:
22 980–33 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Bakalářské
Adresa pracoviště:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov 1

+420 556 312 203

Další informace o volném místu

KO: Bc. Zdeněk Adamec, tel. 556 312 246, Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice úřadu, tel. 556 312 203.
Písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VEDOUCÍ ODBORU DOPRAVY MĚÚ VÍTKOV - NEOTVÍRAT", s uvedením adresy podavatele do 13. února 2020 do 10 hodin, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Druh práce: vedoucí odboru dopravy Městského úřadu ve Vítkově.
Charakteristika práce: vedoucí odboru komplexně zabezpečuje, řídí, kontroluje a zodpovídá za činnost odboru. Zodpovídá za dodržování zákonných norem a předpisů v oblasti jeho působnosti.
Odbor zabezpečuje záležitosti, týkající se provozu na pozemních komunikacích, oblasti evidence, získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a oblasti evidence silničních vozidel. Je příslušným k vydávání rozhodnutí o registraci a provozu autoškol, taxislužeb a stanic měření emisí. Vedoucí řeší dopravní přestupky v daném regionu.
Zařazení: vedoucí úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.
Předpokládaný nástup: 1.3.2020
Požadované vzdělání: VŠ vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb. kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.
Jiné požadavky: samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, ochota se stále vzdělávat, komunikativnost, zodpovědnost, organizační a rozhodovací schopnosti, analytické myšlení, výhodou praxe na pozici vedoucího zaměstnance, výhodou praxe v oblasti státní správy nebo samosprávy, zvláštní odborná způsobilost podle vyhl. MV č. 512/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, orientační znalost zákona č. 361/2000 Sb. provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, č. 500/2004 Sb., Správní řád, č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a 251/2016 Sb. o některých přestupcích.
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky, kopie osvědčení vydané Ministerstvem vnitra ČR podle §4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, Č

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice
+420 556 312 203

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 1.2.2020