Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace

Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT)

Státní úřad inspekce práce nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT)". Jedná se o práci na úvazek. Nástupní mzda je v rozmezí 23000-34000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice (doplněk): Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT)
(POVĚŘENEC, POVĚŘENKYNĚ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE SE SÍDLEM V OPAVĚ)
Obor(y): Informační technologie, Obrana a ochrana
Obec: Opava
Mzda: 23000-34000 Kč
Úvazek:
Směnnost: Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání: Vysokoškolské
Pracovněprávní vztah:
Adresa pracoviště:
Státní úřad inspekce práce
Kolářská 451
746 01 Opava 1
+420 950 179 114

Další informace o volném místu

KO: Ohnhäuserová Alena Ing., tel.: 950 179 114, e-mail: alena.ohnhauserova@suip.cz
Na tomto služebním místě je vykonávána zejména činnost pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Činnost pověřence bude vykonávána rovněž pro 8 oblastních inspektorátů práce a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Na tomto místě mohou být rovněž přiměřeně vykonávány některé činnosti přináležející roli manažera kybernetické bezpečnosti.
Posuzovány budou žádosti (včetně příloh, motivačního dopisu a profesního životopisu) podané ve lhůtě do 10. července 2018 s označením "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení č. j. 4076/1.10/18 na služební místo pověřence pro ochranu osobních údajů Státního úřadu inspekce práce".
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který: 1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.: a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; Splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá příslušnými listinami, tj. předložením originálu průkazu totožnosti nebo osvědčení o státním občanství. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; v takovém případě je žadatel povinen originál průkazu totožnosti nebo osvědčení o státním občanství doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
b) dosáhl věku 18 let;
c) je plně svéprávný; Splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá písemným čestným prohlášením
d) je bezúhonný; Splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce. Pokud však žadatel do žádosti uvede všechny údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů (jméno, nynější příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, pohlaví, datum narození, obec narození, okres narození, stát narození), není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů dokládat, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti;
e) dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; v takovém případě je žadatel povinen originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání předložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost; Splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá písemným čestným prohlášením
Žadatel podá služebnímu orgánu, tzn. generálnímu inspektorovi Státního úřadu inspekce práce na základě § 24 odst. 3 a 4 zákona o státní službě:
a) pokud není státním zaměstnancem ve služebním poměru podle zákona o státní službě - žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen žádost),
b) pokud je státním zaměstnancem ve služebním poměru podle zákona o státní službě - žádost o zařazení na služební místo (dále jen žádost).
Žádost musí dále obsahovat údaje podle § 37 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšíc

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Alena Ohnhäuserová, vedoucí personálního oddělení
+420 950 179 114
alena.ohnhauserova@suip.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna nabídky volného místa: 7.6.2018
Zhlédnuto: 3×