REFERENT -KA ODD. OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY (Opava)

Statutární město Opava nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "REFERENT -KA ODD. OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY". Nástupní mzda je 18 810–28 320 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT -KA ODD. OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Opava
Mzda:
18 810–28 320 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Bakalářské
Adresa pracoviště:
Statutární město Opava
Horní náměstí 382
746 01 Opava 1

+420 553 756 452

Další informace o volném místu

KO: Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452 - poskytne více informací.
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 26 Opava nejpozději do 14.11.2018.
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
přesné označení výběrového řízení; jméno, příjmení a titul uchazeče; datum
a místo narození; státní příslušnost uchazeče; místo trvalého pobytu uchazeče; číslo občanského průkazu; kontaktní telefonní číslo; kontaktní e-mail; datum a podpis uchazeče.

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na níže uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu VŠ i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005).

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:
- VŠ vzdělání technického směru se zaměřením na ochranu a tvorbu krajiny, krajinné plánování podmínkou
- znalost odborné problematiky ochrany přírody a krajiny, základní znalost dendrologie a fytopatologie dřevin podmínkou
- praxe v oboru výhodou
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oboru vítána
- praxe v samosprávě nebo státní správě v oboru vítána
- znalost zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů včetně příslušné prováděcí vyhlášky
- znalost dalších zákonů: zákon č. 128/2000 Sb., 500/2004 Sb., 17/1992 Sb., 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- zkušenosti v komunikaci s klientem, profesionální vystupování
- velmi dobrá znalost práce s PC, včetně GIS a prezentací (MS Office, Internet)
- organizační a komunikační dovednosti
- časová flexibilita, samostatnost, zodpovědnost
- řidičský průkaz skupiny "B" výhodou
- schopnost samostatného jednání a rozhodování
- znalost jednoho světového jazyka výhodou
- dobrý zdravotní stav.

Charakteristika vykonávané práce: Zajišťování výkonu státní správy v přenesené působnosti v rozsahu obce, obecního úřadu a úřadu obce s rozšířenou působností a samosprávy na území statutárního města Opava a správního území obce s rozšířenou působností Opava na úseku ochrany přírody a krajiny dle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů s hlavním důrazem kladeným především na problematiku:
1. povolování kácení dřevin,
2. významných krajinných prvků (závazná stanoviska, registrace, ochranná pásma),
3. krajinného rázu (souhlasy ke stavbám a jiným činnostem ovlivňujícím krajinný ráz),
4. územního systému ekologické stability (vymezování, hodnocení),
5. provádění biologického hodnocení,
6. vydávání stanovisek k činnostem, stavbám a k územním plánům.

Kontakt na zaměstnavatele

Pavlína Majdanicsová, oddělení personální a mzdové
+420 553 756 452
pavlina.majdanicsova@opava-city.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 23.10.2018