REFERENT/-KA ODBORU VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (Vítkov)

Město Vítkov nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "REFERENT/-KA ODBORU VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/-KA ODBORU VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Vítkov
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901

Další informace o volném místu

Bližší informace: Ing. Miroslava Kunzová, tel.: 556 312 260 nebo Ing. Šárka Petrtýlová, tel.: 556 312 203
Druh práce: referent odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí Městského úřadu ve Vítkově
Charakteristika práce: Výkon speciálního stavebního úřadu v rámci přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností - povolování staveb - silniční, vodoprávní, obecné.
Zařazení: úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.
Místo výkonu práce: ORP Vítkov
Předpokládaný nástup: dle dohody po ukončení výběrového řízení, nejdříve od 1.1.2024
Požadované vzdělání: kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu dle zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon
- zvláštní odborná způsobilost pro správní činnost stavební řád a vyvlastnění podle jiného právního předpisu, nebo osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky pro obor státní služby, jehož součástí je stavební řád nebo
- autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor architektura nebo bez specifikace oboru podle autorizačního zákona nebo
- autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik, kterému byla udělena autorizace pro obor pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb nebo městské inženýrství nebo
- fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání ve studijním programu náležejícím do oblasti vzdělávání architektura, stavebnictví nebo právo nebo
- fyzická osoba, která má vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 1 rok praxe při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě nebo
- fyzická osoba, která má střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 1 rok praxe při výkonu činnosti na úseku stavebného řádu ve veřejné správě
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Jiné požadavky:
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost, komunikativnost, zodpovědnost
- uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)
- řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách)
- výhodou - praxe ve státní správě a samosprávě
- výhodou orientace v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákoně č. 254/2001 Sb. o vodách
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
k přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky
- telefonní kontakt a e-mail
Uzávěrka přihlášek: do 11.12 2023, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚÚ VÍTKOV - DOBA NEURČITÁ - NEOTVÍRAT", s uvedením adresy podavatele.
Další informace o výběrovém řízení naleznete na webových stránkách města https://www.vitkov.info/ část praktické info

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny