REFERENT/-KA ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ, OBRANY A BEZPEČNOSTI (Vítkov)

Město Vítkov nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "REFERENT/-KA ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ, OBRANY A BEZPEČNOSTI". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/-KA ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ, OBRANY A BEZPEČNOSTI
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Vítkov
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
74901

Další informace o volném místu

KO: Ing. Adéla Pazderovát, tel.: 556 312 207 nebo Ing. Šárka Petrtýlová, tel.: 556 312 203

Druh práce: referent na úseku krizového řízení, obrany a bezpečnosti

Charakteristika práce:
- Krizové řízeni (chod "Pracoviště krizového řízení ORP", správa orgánů krizového řízení)
- Ochrana obyvatelstva (organizace systémů varování, evakuace, ukrytí, nouzového přežití)
- Obranné plánování (aplikace obranné a branné legislativy na podmínky ORP, včetně obsluhy databází příslušných IS)
- HOPKS - (aplikace legislativy hospodářských opatření pro krizové stavy na podmínky ORP - regulační opatření, nouzové plánování, humanitární pomoc, včetně obsluhy databází příslušných IS)
- Utajované informace (vedení protokolů a správa UI - personální, fyzická, administrativní, technická bezpečnost)
- Objektová bezpečnost (organizace vstupů, vjezdů, pohybu v objektech - zabezpečovací, požární a kamerové systémy)
- Povodně - organizace a chod povodňových orgánů a jejich provázanost na orgány krizového řízení
- Správa budov - příprava objektů MěÚ na chod v době mimořádných událostí a krizových stavů (správa výtahů, záložního zdroje el. energie, dokumentace organizace záchovného chodu úřadu - těsná provázanost na objektovou a fyzickou bezpečnost)
- BOZP a PO - koordinace činností požárního technika a osoby odborně způsobilé v prevenci rizik - bez nutnosti držení osvědčení odborné způsobilosti pro oblast PO a BOZP
- PO-JSDH - koordinace činností jednotky sboru dobrovolných hasičů města v režimu JPO II, správa dotačních titulů ve prospěch JSDH.

Místo výkonu práce: ORP Vítkov

Předpokládaný nástup: dohodou, po ukončení výběrového řízení

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

Jiné požadavky:
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost, komunikativnost, zodpovědnost
- uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)
- řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách)
- výhodou - praxe ve státní správě a samosprávě
- orientační znalost zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, zákona č.240/2000 Sb. o krizovém řízení, zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákoně č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, zákoně č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), zákoně č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
k přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky
- telefonní kontakt a e-mail

Uzávěrka přihlášek: do 20. listopadu 2023, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY MĚÚ VÍTKOV - DOBA NEURČITÁ - NEOTVÍRAT", s uvedením adresy podavatele.

Bližší informace o výběrovém řízení naleznete na webových stránkách města https://www.vitkov.info část úřední deska.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 4 týdny