REFERENT/-KA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (Vítkov)

MĚSTO VÍTKOV nabízí v obci Vítkov volnou pracovní pozici "REFERENT/-KA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ". Nástupní mzda je 21 260–31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/-KA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Obor(y):
Zdravotnictví
Obec:
Vítkov
Mzda:
21 260–31 240 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov 1

+420 556 312 222

Další informace o volném místu

KO: Mgr. Hana Klapetková, tel. 556 312 222.
Písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov do 20.1.2020 v zalepené obálce s označením "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - terénní sociální práce - neotvírat", s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Charakteristika práce: referent/referentka odboru sociálních věcí - terénní sociální pracovník/pracovnice. Poskytování pomoci a poradenství rodinám v hmotné nouzi a osobám bez přístřeší, provádění šetření v rodinách, řešení zadluženosti a prevence ztráty bydlení, spolupráce s orgány a institucemi, tvorba individuálních plánů, administrativní činnost.
Zařazení: úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.
Místo výkonu práce: Město Vítkov - Městský úřad Vítkov.
Předpokládaný nástup: dle dohody po výběrovém řízení.
Požadované vzdělání:
a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.) v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů).
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Jiné požadavky: samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, komunikativnost, zodpovědnost, výhodou - praxe v sociální oblasti, zvláštní odborná způsobilost podle vyhl. MV č. 512/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, orientační znalost zákonů č. 108/2006, o sociálních službách, a č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky, telefonní kontakt a e-mail.
Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.
Další informace k nabízenému místu naleznete na http: https://www.vitkov

Kontakt na zaměstnavatele

Mgr. Hana Klapetková
+420 556 312 222

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 4.1.2020