REFERENT-KA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (Kravaře)

Město Kravaře nabízí v obci Kravaře volnou pracovní pozici "REFERENT-KA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ". Nástupní mzda je 22 980 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT-KA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Obor(y):
Služby , Zdravotnictví
Obec:
Kravaře
Mzda:
22 980 – 33 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Město Kravaře
Náměstí 405/43
74721

Další informace o volném místu

KO: Bendová Helena, tel.: 553 777 905, e-mail: helena.bendova@kravare.cz.
Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách www.kravare.cz.
Tajemník Městského úřadu Kravaře vyhlašuje výběrové řízení č.j. MUKR 6466/2022 na obsazení pracovního místa: Referent odboru sociálních věcí.
Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení, dle dohody na dobu neurčitou
Platové zařazení: 11. platová třída ( 22 980 - 33 790 ), zařazení do platové třídy v souladu s NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v souladu s NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platový stupeň podle délky uznané praxe.
Požadované vzdělání:
- Vyšší odborné vzdělání získané v oborech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo
- vysokoškolské vzdělání získané studiem zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, (dle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
Předpoklady:
- Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- Dle § 110 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Jiné požadavky:
- Praxe v oblasti sociální politiky vítána, zkouška odborné způsobilosti výhodou.
- Uživatelská znalost práce na PC.
- Řidičské oprávnění skupiny "B" k aktivnímu řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách (šetření v terénu) podmínkou.
- Samostatnost, odpovědnost a vysoké pracovní nasazení.
- Dobré komunikativní schopnosti.
- Zvládání zátěžových situací.

Místo výkonu práce: Městský úřad Kravaře a území správního obvodu města Kravaře jako obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností.
Charakteristika vykonávané práce:
- Výkon činnosti sociálního pracovníka v souladu s ustanovením § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
- Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí.
- Zajišťování náhradní rodinné péče.
- Výkon práce v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími právními předpisy.
- Provádění návštěv dítěte a rodiny v souvislosti s plněním úkolů dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
- Poskytování základního sociálního poradenství.
- Vyhledávání (provádění depistáže) dětí uvedených v § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
- Vyhledávání (provádění depistáže) dětí a osob pro oblast osvojení a pěstounské péče.
- Vedení evidence a spisové dokumentace.
- Výkon funkce zástupce opatrovníka a poručníka dle § 17 zákona o sociálně-právní ochraně dětí a v souladu občanským zákoníkem.
- Výkon pracovní pohotovosti na základě sjednané dohody o pracovní pohotovosti.
- Povinnost dalšího vzdělávání a služebních cest nařízených zaměstnavatelem.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- Přesné označení výběrového řízení.
- Jméno, příjmení a titul uchazeče.
- Datum a místo narození.
- Státní příslušnost.
- Místo trvalého pobytu.
- Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana.
- Kontaktní telefonní číslo.
- Datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
- Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností
- Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
- Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Písemnou přihlášku a výše uvedené materiály musí být doručeny poštou/ osobně na podatelnu městského úřadu do 17.05.2022 do 14:00hod.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny