REFERENT-KA ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU (Hlučín)

Město Hlučín nabízí v obci Hlučín volnou pracovní pozici "REFERENT-KA ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT-KA ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Hlučín
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Město Hlučín
Mírové náměstí 24/23
74801

Další informace o volném místu

Kontaktní osoba: personální úsek - Dagmar Suchánková, budova "A" MěÚ Hlučín, 2.poschodí, dveře č. 209, tel. 595 020 223.

Místo výkonu práce: Městský úřad Hlučín.

Předpoklady: Uchazeč musí splňovat předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění. Státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka a splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním předpisem.

Požadovaná kvalifikace: minimálně středoškolské vzdělání nejlépe technického nebo ekonomického směru.

Jiné požadavky:
- vysoké pracovní nasazení,
- velmi dobré komunikační a organizační schopnosti,
- zvládání zátěžových situací,
- velmi dobrá znalost práce na PC,
- schopnost a ochota učit se novým věcem,
- praxe ve výše uvedené oblasti nebo ve státní správě výhodou,
- řidičský průkaz skupiny "B" výhodou.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- přesné označení výběrového řízení,
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče,
- kontaktní telefonní číslo.

Požadované doklady:
- profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce, cizí státní příslušník též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem: pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání.

Charakteristika činnosti:
Komplexní zajišťování správy majetku obce, jeho nabývání, pronájem, pacht, zastavování, prodej a jiné formy disponování s tímto majetkem (zřizování věcných břemen, udělování souhlasů vlastníka nemovitostí atd.). Zajišťování podkladů pro uzavření smluv. Provádění šetření v terénu a provádění kontroly na úseku hospodaření s majetkem města. Příprava podkladů pro zveřejňování záměrů města nakládat s nemovitým majetkem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovávání materiálu pro jednání vedení MěÚ, rady města a zastupitelstva města.

Předpokládaný nástup: dohodou, nejlépe ihned.

Platové zařazení: 9. platová třída, stupeň dle prokázané praxe (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Nabízíme tyto benefity:
- nadstandardní příspěvek zaměstnavatele na stravování (stravenku),
- 5 dnů pracovního volna s náhradou platu,
- příspěvek na penzijní připojištění,
- příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, a to formou poukázek,
- příspěvek na zájezdy a akce pořádané Odborovou organizací zaměstnanců,
- peněžní a nepeněžní dary při životních a pracovních výročích a při prvním odchodu do starobního důchodu.

Na obálku uveďte "NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 8/2023". Přihlášku a výše uvedené přílohy zašlete nebo doručte osobně na adresu:

Městský úřad Hlučín, Dagmar Suchánková, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín.
1. Lhůta pro podání přihlášky včetně příloh poštou: do 23.11.2023 (k tomuto datu musí být přihláška doručena),
2. V případě doručení na podatelnu MěÚ Hlučín: do 23.11.2023 do 10:00 hod.
3. Přihlášky přijímáme pouze písemnou formou v listinné podobě.

Výběrové řízení se bude konat dne 27.11.2023.od 8:30 hod. v zasedací místnosti budovy "C" MěÚ Hlučín.
Pozvánky na výběrové řízení nebudou zasílány, uchazeči budou kontaktováni telefonicky.

UPOZORNĚNÍ :
UCHAZEČI, KTEŘÍ NEBUDOU VYBRÁNI V SI MOHOU VYZVEDNOUT MATERIÁLY ZASLANÉ K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA ÚSEKU CZECHPOINT MĚÚ V PŘÍZEMÍ BUDOVY "C" MĚÚ HLUČÍN DO DNE 31.1.2024.
PO TOMTO DATU BUDOU NEVYZVEDNUTÉ MATERIÁLY SKARTOVÁNY.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny