REFERENT-KA OBECNÍHO ÚŘADU (Háj ve Slezsku)

Obec Háj ve Slezsku nabízí v obci Háj ve Slezsku volnou pracovní pozici "REFERENT-KA OBECNÍHO ÚŘADU". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT-KA OBECNÍHO ÚŘADU
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Háj ve Slezsku
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Obec Háj ve Slezsku
Antonína Vaška 86
74792

553 773 322 kl.4

Další informace o volném místu

*KO: Smolková Šárka, tel.: 553 773 322 kl.4
Písemnou přihlášku se všemi požadovanými doklady uložte do obálky zřetelně označené "Neotvírat, výběrové řízení" a doručte na adresu: OBEC Háj ve Slezsku, Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku nebo odevzdejte na podatelně v budově Obecního úřadu do 07.02.2022 do 17:00 hod. (K tomuto datu musí být přihláška doručena).
Přihlášky budou přijímány pouze písemnou formou v listinné podobě.

Požadavky stanovené obcí Háj ve Slezsku:
- VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
- znalost mzdové a personální legislativy (zejména zákoníku práce, a dalších mzdových předpisů v této oblasti, BOZP, PO, atd.) výhodou
- znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů výhodou
- znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů výhodou
- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů výhodou
- znalost zákona č.563/1991 sb., o účetnictví výhodu
- znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků výhodou
- znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě výhodou
- znalost zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole výhodou
- znalost zákona č. 280/2009 Sb., dańový řád výhodou
- znalost zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích výhodou
- znalost prováděcí vyhláškyč. 410/2009 sb., k zákonu o účetnictví výhodou
- velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
- časová flexibilita, samostatnost, odpovědnost
- velmi dobrá znalost práce na PC - (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet)
- praxe v samosprávě nebo státní správě výhodou
- ŘP sk. B výhodou

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- Jméno, příjmení a titul zájemce
- datum a místo narození zájemce
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- telefonní kontakt zájemce, případně i kontaktní e-mailovou adresu zájemce
- datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto požadované doklady:
- Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením
- Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu VŠ i dodatek k diplomu, případně vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů do konce roku 2005), (v případě VOŠ diplom a vysvědčení o absolutoriu)

Platové zařazení: 10. platová třída, stupeň dle prokázané praxe (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění)
Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou se zkušební dobou.

Charakteristika vykonávané práce:
- Personální a mzdová agenda (personalistické práce, mzdové účetnictví, péče o pracovníky, vzdělávání úředníků, BOZP a PO, pracovnělékařské služby, exekuce atd.)
- vedení pokladny
- vymáhání nedoplatků, včetně vymáhání nedoplatků na místních poplatcích
- pořizování přijatých faktur, včetně zaúčtování předpisů faktur
- hospodaření příspěvkových organizací; příprava komplexních materiálů pro schvalování rozpočtu a účetních závěrek přísp.org., prověřování účetních výkazů, zpracování finanční analýzy , zabezpečení úkolů v plnění zákona o finanční kontrole

Kontakt na zaměstnavatele

Obec Háj ve Slezsku
Šárka Smolková
účetní
553 773 322 kl.4


Poslední změna: před 4 měsíci