RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY PRÁCE OPAVA (Opava)

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY PRÁCE OPAVA". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY PRÁCE OPAVA
Obor(y):
Obrana a ochrana , Zdravotnictví
Obec:
Opava
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě, pracoviště Opava
Olomoucká 1230/82
74601

Další informace o volném místu

Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
- označení služebního místa: rada/odborný rada oddělení hygieny práce Opava
- v oboru služby: 21 zdravotnictví a ochrana zdraví
- místem výkonu služby je: Opava
- služební poměr na dobu: neurčitou*
- předpokládaný termín nástupu do služby: listopad 2022
- služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy

Posuzovány budou žádosti (příloha č. 1) o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 5.10. 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava, nebo podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (podatelna@khsova.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: w8pai4f) ve výše uvedené lhůtě. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat – VŘ 56-2022 HP OP“.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona].
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona],
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením,
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona].
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tjvysokoškolské vzdělání min. bakalářský studijní program (Bc.). Splnění tohoto předpokladu se
podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně
ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona
doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (je zahrnuto ve formuláři žádosti);
uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru,
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona].
2) Splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č.
1/2020 ředitele Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, kterým se stanoví jiný požadavek na služební místa potřebný pro výkon služby: držitel řidičského oprávnění skupiny B.
Profesní kvalifikační předpoklady na služební místo a další požadavky:
- vzdělání v oblasti zdravotnictví, ochrany veřejného zdraví a praxe výhodou,
- znalost příslušné legislativy (oblast ochrany veřejného zdraví, správní řízení, kontrolní řád),
- uživatelská znalost MS Office, internetu;
- zkušenost s elektronickou spisovou službou výhodou,
- dobré komunikační schopnosti, odolnost vůči stresu, časová flexibilita,

Dokumenty, které žadatel dále předloží:
- motivační dopis
- strukturovaný profesní životopis

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 rokem