METODIK, METODIČKA INSPEKTOR -KA ÚSEKU INSPEKCE BOZP (Opava)

Státní úřad inspekce práce nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "METODIK, METODIČKA INSPEKTOR -KA ÚSEKU INSPEKCE BOZP". Nástupní mzda je 22 000–30 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
METODIK, METODIČKA INSPEKTOR -KA ÚSEKU INSPEKCE BOZP
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Opava
Mzda:
22 000–30 000 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vysokoškolské
Adresa pracoviště:
Státní úřad inspekce práce
Kolářská 451
746 01 Opava 1

+420 553 696 154

Další informace o volném místu

Obálka, resp. datová zpráva obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení č. j. 7192/1.10/18 na služební místo metodika inspektora úseku inspekce BOZP Státního úřadu inspekce práce“.
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 2. listopadu 2018, tj. v této lhůtě zaslané generálnímu inspektorovi Státního úřadu inspekce práce prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu epodatelna@suip.cz nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: cmwaazf).
Žadatel přiloží:
a) Pokud žadatel nezaškrtl a nedoplnil čestná prohlášení uvedená ve formuláři žádosti a údaje pro získání výpisu z Rejstříku trestů uvedené ve formuláři žádosti, přiloží k žádosti příslušné listiny specifikované v tomto oznámení v bodech 1a) až 1f).
b) Strukturovaný profesní životopis
c) Motivační dopis
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; Splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá příslušnými listinami, tj. předložením originálu průkazu totožnosti nebo osvědčení o státním občanství.
b) dosáhl věku 18 let;
c) je plně svéprávný;
d) je bezúhonný; Splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.
e) dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu).
f) má potřebnou zdravotní způsobilost;
Žadatel podá služebnímu orgánu, tzn. generálnímu inspektorovi Státního úřadu inspekce práce na základě § 24 odst. 3 a 4 zákona o státní službě:
a) pokud není státním zaměstnancem ve služebním poměru podle zákona o státní službě - žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen žádost),
b) pokud je státním zaměstnancem ve služebním poměru podle zákona o státní službě - žádost o zařazení na služební místo (dále jen žádost).
Žádost musí dále obsahovat údaje podle § 37 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (jméno, příjmení, datum narození uchazeče, adresu jeho trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování, označení služebního orgánu, jemuž je určena), a musí být žadatelem podepsána.
Na tomto služebním místě je vykonávána zejména odborná metodická, poradenská, posuzovací a garanční činnost při výkonu inspekce práce v oblasti BOZP, a dále je příležitostně prováděna inspekce práce (kontrolní činnost) podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Vzor žádosti naleznete na: http://www.suip.cz/volna-mista-1/

Kontakt na zaměstnavatele

Červená, sekretářka
+420 553 696 154

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 11.10.2018