RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY A VÝŽIVY BRUNTÁL A OPAVA (Opava)

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nabízí v Opavě volnou pracovní pozici "RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY A VÝŽIVY BRUNTÁL A OPAVA". Nástupní mzda je 22 980 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
RADA/ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY A VÝŽIVY BRUNTÁL A OPAVA
Obor(y):
Obrana a ochrana , Zdravotnictví
Obec:
Opava
Mzda:
22 980 – 33 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě, pracoviště Opava
Olomoucká 1230/82
74601

553 668 864

Další informace o volném místu

Informace o VŘ naleznete na úřední desce KHS MSK nebo elektronicky na www.khsova.cz část úřední deska. Při podávání žádosti nutno dodržet postup uvedený v oznámení o výběrovém řízení.
Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:

• označení služebního místa: odborný referent/vrchní referent oddělení HOK Ostrava
• v oboru služby: 21 zdravotnictví a ochrana zdraví
• místem výkonu služby je: Ostrava
• služební poměr na dobu: neurčitou*
• předpokládaný den nástupu do služby: 1. července 2021
• služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákona do 9. platové třídy
• na služebním místě jsou vykonávány činnosti, které vychází z příkladů činností uvedených pro danou platovou třídu v části 2. díl 24 nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějšíchpředpisů.
*Doba neurčitá v případě splnění podmínek daných zákonem.

Posuzovány budou žádosti (příloha č. 1) o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 15. června 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava, nebo podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (podatelna@khsova.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: w8pai4f) ve výše uvedenélhůtě. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat – VŘ 44/2021 HOK OV“

Profesní kvalifikační předpoklady na služební místo a další požadavky:
• vzdělání a praxe v oblasti zdravotnictví, ochrany veřejného zdraví výhodou,
• znalost příslušné legislativy (oblast ochrany veřejného zdraví, správní řízení, kontrolní řád),
• uživatelská znalost MS Office, internetu;
• zkušenost s elektronickou spisovou službou výhodou,
• dobré komunikační schopnosti, odolnost vůči stresu, časová flexibilita,
Dokumenty, které žadatel dále předloží:
• motivační dopis
• strukturovaný profesní životopis,

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona],
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona].
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj.minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou.
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]
2) Splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č. 1/2020 ředitele Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, kterým se stanoví jiný požadavek na služební místa potřebný pro výkon služby: držitel řidičského oprávnění skupiny B.
Veškeré přílohy, které jsou součástí řízení, jsou dostupné na www.khsova.cz/úřední deska

Kontakt na zaměstnavatele

Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě, pracoviště Opava
Mgr. Kristýna Křesťanová
553 668 864
kristyna.krestanova@khsova.cz


Poslední změna: před 3 týdny